KRÖNIKOR

Hur kommer

krönikorna

till och varför?                                                                                                   

Enligt Stadgarna för Svalövs Gille skall gillesrådet inom sig utse en Hävdatecknare.  Hävdatecknarens stadegeenliga uppgift är att "föra samhällets tidebok samt, i den mån möjlighet härför förefinnes , uppteckna en samhällets egen historia".

Detta har skett genom att hävdatecknaren årligen skrivit en krönika, som skildrar händelser som tilldragit sig i Svalöv under den aktuella tiden. Krönikan läses upp under Gillets högtidssammankomst, vilken i regel äger rum den 1:a december.

Hävdatecknaren skriver ner det som tilldragit sig under årets gång. Det kan vara egna upplevelser av olika evenemang eller information från andra Svalövs-bor eller genom tidningar och olika hemsidor på nätet. Hävdatecknaren kan också ta kontakt med t ex skolor, föreningar och företag för att informera sig om vad som har skett. Hävdatecknaren sätter av naturliga skäl sin personliga prägel på krönikan och gör ett urval av vad som kan rymmas inom ramen för den aktuella krönikan. Genom krönikorna kan man få en uppfattning om hur livet i Svalöv levts genom tiderna sedan 1928.

KRÖNIKOR GENOM ÅREN